Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat

 

I Wymagania w stosunku do kandydatów:
 

a. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,

 • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

   

 

b. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników

 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność

 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 • sporządzanie umów dochodowych, 

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,

 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,

 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,

 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,

 • prowadzenie spraw związanych z bhp,

 • współpraca z firmami,

 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,

 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,

 • zlecenie prac o charakterze usługowym (szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo – budowlanych, itp.)

 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,

 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,

 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,

 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,

 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,

 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,

 • sporządzanie harmonogramu pracy pracowników obsługi szkoły,

 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,

 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,

 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,

 • obsługa techniczna imprez i uroczystości,

 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).


III Warunki pracy i płacy

 • zatrudnienie na czas próbny

 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r (Dz.U. z 2018, poz. 936)


IV Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • podpisaną klauzulę informacyjną dostępną w załączniku poniżej.

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacieZespołu Szkół nr 2im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Sikorskiego 7,19-300 Ełk, wgodzinach 8.00-14.00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – nabór na stanowisko-Kierownik gospodarczy)do dnia 08 marca 2019r.

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani oterminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz (Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf)Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf 163 Kb273


© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media