Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

The padding may also muffle noises from the outside, causing a relaxation effect and heightening their other senses. Some do not use the diapers hot milf porn at all, for arousal, or bladder and bowel movements. Body parts including fingers, tongue and penis may be used for anonymous oral, vaginal and/or anal intercourse. Mutual masturbation can be practiced by males or females in pairs or groups with or without actually touching another person as indicated by the following examples of contact versus non-contact scenarios: Non-contact mutual masturbation Two people masturbating in the presence of each other but not touching. The anus has a relatively high concentration of nerve endings and can be an erogenous zone, and the receiver may receive pleasure from external anal stimulation. Others may also use vibrators and other sexual devices more commonly associated with female masturbation. Women porn is often produced by women and aimed specifically at the female market - rejecting the view that men are turned on by porn but women only by a box of chocolates. First found in softcore movies and erotic thrillers, depictions of lesbianism entered mainstream cinema in the 1980s. As in B/D, the declaration of the Top/Bottom may be required, though sadomasochists may also play without any Power Exchange at all, with both partners equally in control of the play. Japanese rope bondage is distinguished by its use of specific katas and aesthetic rules. As a result, little in history was documented to give an accurate description of how female homosexuality is expressed. The nipples are erogenous zones, and vigorous stimulation of them during masturbation usually causes the penis to become erect more quickly than it would otherwise. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. Bhabha, Anne McClintock and Kobena Mercer. Insertion in pornography features women inserting various odd objects into their anus or vaginas. Matsuo used amateur actresses in his videos, and he usually traveled to their hometowns for the filming. Wirtualna wycieczka po szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ełku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat

 

I Wymagania w stosunku do kandydatów:
 

a. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,

 • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

   

 

b. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników

 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność

 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 • sporządzanie umów dochodowych, 

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,

 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,

 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,

 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,

 • prowadzenie spraw związanych z bhp,

 • współpraca z firmami,

 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,

 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,

 • zlecenie prac o charakterze usługowym (szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo – budowlanych, itp.)

 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,

 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,

 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,

 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,

 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,

 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,

 • sporządzanie harmonogramu pracy pracowników obsługi szkoły,

 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,

 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,

 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,

 • obsługa techniczna imprez i uroczystości,

 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).


III Warunki pracy i płacy

 • zatrudnienie na czas próbny

 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r (Dz.U. z 2018, poz. 936)


IV Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • podpisaną klauzulę informacyjną dostępną w załączniku poniżej.

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacieZespołu Szkół nr 2im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Sikorskiego 7,19-300 Ełk, wgodzinach 8.00-14.00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – nabór na stanowisko-Kierownik gospodarczy)do dnia 08 marca 2019r.

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani oterminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz (Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf)Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf 163 Kb98


© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media