Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna

Przypominamy, że procedura weryfikowania/zatwierdzania wniosku kandydata oraz jego osiągnięć wymaga następujących działań:

1. weryfikacji wniosku kandydata (porównanie wniosków papierowych i wpisów dokonanych przez kandydatów w systemie)

2. weryfikacji wprowadzonych przez kandydata ocen ze świadectwa (porównanie ocen na świadectwie i wpisanych przez kandydata do sytemu).

 

Podpisane przez rodzica i kandydata wnioski oraz świadectwa można złożyć w sekretariacie szkoły w dni robocze od 8 do 15 , NAJPÓŹNIEJ do 10 lipca.

Wszelkie infomacje pod nr tel 876104323 lub email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

o zasadach funkcjonowania szkoły w okresie Covid-19

 

I. Informacje ogólne.

 

 

 1. W Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w w Ełku od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i organizacji i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Są to:
  1. Zarządzenie Dyrektora nr 03/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
  2. Zarządzenie Dyrektora nr 07/2020 z dnia 21 maja 2020 roku o ochronie uczniów
   i pracowników przed Covid-19;
  3. W Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w w Ełku wprowadza się procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu epidemii COVID 19. Obowiązują następujące procedury:
   1. procedura organizacji konsultacji dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w w Ełku prowadzonych na terenie placówki – załącznik nr 1 (do pobrania na dole strony);
   2. procedura pobytu w sali dydaktycznej– załącznik nr 2.(do pobrania na dole strony);
   3. procedura postępowania wobec ucznia w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19 – załącznik nr 3;(do pobrania na dole strony);
   4. procedura postępowania wobec pracownika w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19 – załącznik nr 4;(do pobrania na dole strony);
   5. procedura komunikacji z rodzicami uczniów – załącznik nr 5;(do pobrania na dole strony);
   6. procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa – załącznik nr 6;(do pobrania na dole strony);
 1. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni,i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

 

 

II. Informacje dla Uczniów i ich Rodziców

 

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku o zasadach funkcjonowania szkoły w okresie Covid-19 oraz z Zasadami przeprowadzaniakonsultacji na terenie Zespołu Szkól nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku od dnia 25 maja 2020r. dla maturzystów oraz od 1czerwca 2020r. dla uczniów klas pierwszych i drugich.
  1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na udział dzieckakonsultacjach realizowanych na terenie szkoły.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do regularnego przypominania swoim dzieciom o zasadach higieny obowiązujących podczas epidemii Covid-19, w tym przede wszystkim o częstym myciu rąk wodą z mydłem, o zachowaniu odległości min.1,5m. od innych osób, o konieczności zasłaniania ust i nosa, oraz innych zalecanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. Na zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje realizowane na terenie szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi.
  4. Uczeń przychodzi do szkoły, o zadeklarowanej godzinie mając zakryte maseczką ustanos oraz w rękawiczkach jednorazowych na dłoniach.
  5. Uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. Po tym udaje się do wskazanej przez pracownika sali.
  6. W przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni okazuje nauczycielowi oświadczenie o stanie zdrowia dziecka od rodzica/opiekuna prawnego, a gdy jest pełnoletni oświadczenie o stanie zdrowia podpisane własnoręcznie.
  7. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli.
  8. Do szkoły na zajęcia nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  9. Uczeń samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie
   i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
  10. Rodzice ucznia, który podczas pobytu w szkole wykazywał objawy choroby zakaźnej i został nieprzyjęty lub odebrany z placowki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

 

 

III. Informacje dla pracowników

 

 

 1. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochronne.
 2. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem
  i zasadami obowiązującymi w placówce.
 3. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy na terenie placówki nie muszą korzystać z maseczek chroniących usta i nos.
 4. W szkole wydzielone jest pomieszczenie do izolacji- sala nr 7 w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19. Wyposażone jest ono w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy.
 5. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
 6. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.
 7. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 8. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, zachowując m.in. odległości pomiędzy stanowiskami pracy zgodnie z wytycznymi GIS, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, zabezpieczania odpadów i usuwania ich z szkoły oraz przyjmowania przesyłek od dostawców.

 

Przygotowano i umieszczono przy wejściu do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

1. Starostwo Powiatowe w Ełku – tel. 87 6218300

2. Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Ełku - tel. 87 732 85 75, 87 732 85 63

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku:

 • tel. stacjonarny 87 621 77 50
 • tel. alarmowy 603 058 000

4. Służby mundurowe:

policja:

 • tel. alarmowy 997,
 • tel. stacjonarny 87 621 82 00

straż pożarna:

 • tel. alarmowy 998,
 • tel. stacjonarny 87 621 71 00

straż miejska:

 • tel. alarmowy 986,
 • tel. stacjonarny 87 73 26 201

telefon ratunkowy 112

5. Narodowy Fundusz Zdrowia infolinia – 800190590

6. Ministerstwo Edukacji Narodowej – 222500120; infolinia 222500115

7. Ministerstwo Zdrowia – 222500146

8. GIS – 22 5361300

 

 

 

plakat laptory

Szanowni Państwo,
z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 87 6104323. W szczególnych przypadkach osobiste załatwienie spraw będzie możliwe w godzinach 9-13.
Z poważaniem,
Barbara Fiedoruk© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media