Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna

 

 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/2021
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł
netto.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz (26320_wniosek_o_stypendium_szkolne.pdf)26320_wniosek_o_stypendium_szkolne.pdf 287 Kb586

 


I. Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zdezynfekować ręce.

3. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i osoby z zewnątrz powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
w obszarach wspólnych.

4. Podczas trwania zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Z uwagi na trudność zachowania dystansu społecznego podczas przerw na korytarzu, w szatni i innych pomieszczeniach wspólnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa dla wszystkich.

5. W okresie trwania pandemii nie ma obowiązku korzystania z szatni szkolnej.

6. W szkole ogranicza się możliwość przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. W celu zapewnienie szybkiego kontaktu ucznia z rodzicem lub prawnym opiekunem rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

7. W szkole znajduje się izolatka.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz przybory do ćwiczeń, które należy dezynfekować po każdym użyciu. Podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

14. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Korzystanie z biblioteki szkolnej powinno uwzględniać zasady bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, dystans społeczny), uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

II. ZASADY HIGIENY W SZKOLE

1. Przy wejściu głównym szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, powinny mieć zakryte usta i nos oraz respektować polecenia pracownika szkoły.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przypominać uczniom, aby robili to (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety).

4. We wszystkich pomieszczeniach szkolnych codziennie przeprowadza się prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów, klawiatur, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu (dezynfekcja klamek, włączników).

8. W szkole przy głównym wejściu znajduje się wyznaczony pojemnik do wyrzucania masek i rękawic jednorazowych.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych pracownika umieszcza się w miejscu odosobnionym(izolatka) wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

3. Dyrektor szkoły informuje pracownika, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

10zasadplakat uczniowie plakat

10zasadplakat rodzice plakat

vEdukacja Nabór Szkoły Ponadpodstawowe

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

II Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 2)

Liczba wolnych miejsc: 10

Więcej…© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media